Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас статистикийн мэдээ, тайлан, судалгааг цахим хэлбэрээр авах систем


Дараах улирлын мэдээний систем 1, 4, 7, 10 дугаар сарын 1-нд нээгдэнэ. (БЗҮ-1а, МТС-1 ,НБХҮ-1, ОСНАА-1, СХ-1, ХУ-1, СБТ-1, ШХИҮ-1, ЭШС-1, ЗБ-1А , ЗГ-1а, АЖ-1, МЭ-1, ТББ-1, A-ЭМТ-6, СӨХ)

Нэвтрэх хэсэг

Үндэсний статистикийн хорооноос өгөгдсөн хэрэглэгчийн нэр, хэрэглэгчийн нууц үгийг ашиглан нэвтэрнэ үү

Хэрэглэгчийн нэр
Хэрэглэгчийн нууц үг